TILVENNING I BARNEHAGEN

Etter prosjektet «Liten og ny i barnehagen», et folkehelseprosjekt i Trondheim kommune

Hvorfor er god tilvenning viktig?
Når ettåringer begynner i barnehagen, er det ikke mulig å forklare dem hvordan denne første store overgangen i livet kommer til å foregå. De trenger derfor at dere foreldre og vi ansatte samarbeider til barnets beste, slik at overgangen blir så sømløs som mulig. Målet er at barnehagen blir et positivt tilskudd i barnets liv som gir barna mange nye muligheter for trivsel og utvikling. En god tilvenning der barnet får tid og muligheter til å gjøre seg kjent, sammen med dere foreldre, vil fremme trygge småbarn som kan trives, leke, utforske og lære i barnehagen.

Foreldreaktiv tilvenning

Foreldreaktiv tilvenning innebærer at dere foreldre har en aktiv rolle overfor eget barn i tilvenningsperioden. Det er dere som representerer trygghet for barnet og som derfor er best egnet til å støtte barnet når det nå skal bli kjent i et nytt miljø. Det er dere som kjenner barnets rutiner og vet når barnet trenger trøst og nærhet eller når barnet er klar for lek og utforskning. I løpet av tilvenningsdagene har dere mulighet til å dele denne kunnskapen om barnet med oss ansatte.

Besøk i barnehagen

Foreldre og barn blir invitert til en times besøk i barnehagen cirka en gang i uken i løpet av våren. Også barn som begynner gjennom året blir invitert på noen besøk. Dere vil få tilsendt datoer for besøkene. Under besøkene vil dere møte oss ansatte som jobber i barnehagen, samt andre nye barn og kanskje også deres foreldre. Besøkene vil handle om å bli kjent i barnehagen og med hverandre, ved å være sammen rundt barna. Besøkene gjennomføres inn i barnehagen eller på barnehagens uteområde.

Foreldresamtale

Dere vil også få tilbud om foreldresamtale med pedagogisk leder før barnet begynner i barnehagen. Denne samtalen kan foregå i barnehagen eller hjemme hos dere. Målet med foreldresamtalen er at dere forteller litt om barnet (barnet døgnrytme, hva barnet liker å leke med, hvilken mat barnet liker, hvordan barnet søker trøst med mer) og at pedagogisk leder gir informasjon om barnehagen og tilvenningen. Under foreldresamtalen er det også god mulighet for dere foreldre å stille spørsmål.

La kjente passe barnet

For at barnet ikke skal oppleve det som svært vanskelig at dere går fra barnet i barnehagen når tilvenningsdagene er over, anbefales at dere i tiden før barnehagestart av og til lar noen som kjenner barnet passe han eller henne i korte stunder. Da vil barnet få erfaringer med å si adjl til dere og ikke minst med at dere kommer tilbake etter en stund. Det vil kunne lette avskjeden med dere også i barnehagen.

Dere bør fordele dagene

I de fleste barnehager er det kun plass til en forelder per barn per dag. Dere foreldre bes derrfor om å fordele de fem dagene mellom dere, slik at begge foreldre får vært noe sammen med barnet under tilvenningen hvis dette er mulig for dere

Oppholdstid den første uka

Oppholdstiden blir avtalt med oss fra dag til dag, blant annet basert på barnets døgnrytme. I utgangspunktet er det ønskelig at barnet får anledning til å være relativt mye i barnehagen de fem tilvenningsdagene, mens en av dere foreldre er med og fungerer som barnets trygge base for utforskning av alt det nye. Men hvis barnet blir sliten, avsluttes barnehagedagen tidligere. Hvis barnet ikke får sove i barnehagen, kan det være en ide å ta med barnet hjem eller gå en tur, for så å eventuelt komme tilbake til barnehagen senere på dagen.

Trenger barnet å «øve seg» på å være alene?

Forskning viser at når foreldre er sammen med barnet sitt i barnehagen i flere dager, blir de fleste barna såpass godt kjent, at det ikke er noe stort problem for dem at foreldrene går om morgenen på dag seks eller senere. Vi vurderer derfor at det fungerer bedre for små barn å få mange dager sammen med foreldrene i barnehagen, og på den måten få en trygg start, heller enn at de tidlig skal øve seg på å være der uten foreldre. Det fører svært ofte til mye gråt og uro. Vi anbefaler at dere eventuelt kan gå fra barnet en kort stund på dag fem og at dette temaet er noe dere snakker med kontaktpersonene om (se planene for de fem første dagene). 

Beskrivelse av foreldreaktiv tilvenning i fem dager

Dag 1

Du er sammen med barnet hele tiden og har alt ansvar for barnet

 • Barnehagen gir informasjon om oppmøtetid eller dere avtaler dette sammen på forhånd. Vi vil ta imot barnet og deg når dere kommer til barnehagen.
 • Denne første dagen er din oppgave å være sammen med barnet hele tiden og bidra til at barnet får gjøre seg kjent i barnehagen på sitt vis og i sitt tempo. Du kjenner barnet og vet hvilken støtte barnet trenger i ulike situasjoner.
 • Oss ansatte har som oppgave å være sammen med dere og bli kjent med deg og barnet. Fortell oss om barnet ditt og barnets vaner, da vil bli-kjent prosessen mellom personalet og barnet gå raskere.
 • Det er du som hjelper barnet i de praktiske situasjonene som måltid, stell og legging. En av oss ansatte er sammen med dere og kan dermed se hvilke rutiner barnet er vant til. Vi vil også forklare deg om barnehagens dagsrytme, slik at du får et godt innblikk i hvordan barnehagedagen fungerer. Still spørsmål om at du undrer deg over!
 • Vi avtaler sammen når det er på tide å gå hjem. Noen foreldre ønsker å ha en litt kortere dag denne første dagen, andre ønsker å være lenger. Det viktige er at dagen blir god for barnet.
 • Før dere går hjem, vil vi ha en kort samtale med deg der dere kan oppsummerer dagen og avtale tid for oppmøte neste dag

Dag 2

Du er sammen med barnet hele tiden og har alt ansvar for barnet

 • Vi har en kort samtale om hva som skal skje denne dagen. Hvis du har kommet på noe du undrer deg over, så still spørsmål!
 • Også denne dagen er din oppgave å være sammen med barnet hele tiden og ta ansvar for barnet i alle praktiske situasjoner.
 • Du bør ta rollen som barnets «oversetter» overfor de ansatte. Det er du som kjenner barnet og hvordan barnet uttrykker sine behov og ønsker. Ved å «oversette» dette til oss ansatte, blir det lettere for oss å bli kjent med barnet. For eksempel kan du si «Når hun har det uttrykket, er hun litt skeptisk», «Nå ble han litt redd, han liker ikke slike høye lyder», Når hun er utrygg, kan hun dytte».
 • Når barnet viser interesse for leker, oss ansatte eller andre barn, vil det oppleves som trygt for barnet at du støtter denne kontaktetableringen og utforskningen. Du kan for eksempel sette ord på det barnet gjør. «Ja, det er Pia. Se hun smiler til deg. Hun skal være sammen med deg i barnehagen», «Oj, det var en stor ball. Du triller den bort over gulvet. Kom så henter vi den».
 • Delta gjerne i praktiske gjøremål på avdelingen, spør de ansatte hva de eventuelt trenger hjelp til. På slutten av dagen har du en kort samtale med ped.leder om hvordan dagen har vært for deg og barnet og avtaler oppmøtetid for neste dag.

Dag 3

Ansatte tar over en eller noen av oppgavene med barnet, men du er fortsatt til stede hele dagen

 • Dere blir tatt imot av oss ansatte og har en kort samtale om hva som skal skje denne dagen. Hvis du har kommet på noe du undrer deg over, så still spørsmål!
 • På dag 3 vil mange barn være klar for å bevege seg litt mer til og fra deg som forelder. Hvis det synes ok for barnet, kan du sitte i ro på gulvet og la barnet komme og gå etter eget ønske. På den måten vil barnet kunne søke støtte og hjelp fra deg ved behov, men også utforske omgivelsene litt mer på egen hånd. Vis interesse for det barnet er opptatt av og gi barnet oppmuntrende kommentarer. Personalet tar ansvar for barnet når hun/han beveger seg bort fra deg. Det kan være en fin anledning for dem til å bli litt mer kjent med barnet. Noen barn er imidlertid ikke klare for å slippe taket i foreldrene ennå på dag 3. Hvis det gjelder ditt barn, følger du etter barnet og gir barnet den støtten som trengs.
 • På dag 3 kan dere prøve å la en av oss ansatte overta ansvaret for barnet i en eller flere av rutinesituasjonene, for eksempel stell eller måltid. Du er til stede i situasjonen, men holder deg i bakgrunnen. På den måten signaliseerer du ti lbarnet at det er helt greit at vi tar hånd om han/henne, samtidig som du har mulighet til å bistå eller overta situasjonen hvis det trengs.
 • Delta gjerne i praktiske gjøremål på avdelingen.
 • Du har en kort samtale med ped.leder på slutten av dagen om hvordan barnets tilvenning forløper. Mange foreldre kjenner på usikkerhet eller bekymring under tilvenningen. Sett ord på det du tenker og still de spørsmålene du har. Før dere går, avtales oppmøtetid for neste dag.

Dag 4

Du overlater mer ansvar til kontaktpersonene, men er i barnehagen hele dagen

 • Du og barnet blir tatt imot av oss ansatte. Vi har en kort samtale om planen for dagen. Ta opp det du måtte undre deg over.
 • Hvis det synes greit for barnet, holder du deg mer i bakgrunnen i dag. For eksempel kan du sitte inntil veggen i stedet for midt på gulvet, eller du kan etter hvert holde på med en aktivitet ved et bord. På den måten legger du opp til at barnet i større grad kan ta kontakt med de ansatte og andre barn, samtidig som du er i nærheten ved behov og barnet vet hvor du er. Det at du er i rommet og representerer en trygghet for barnet, kan føre til at barnet blir mer utforskende enn om du forlater rommet.
 • Personalet tar hovedansvar for barnet, både i lek og rutinesituasjoner, hvis dette er ok for barnet. Hvis ikke, blir dere enige om hvem av dere som skal gjøre hva i de ulike situasjonene gjennom dagen.
 • Denne dagen kan du forlate barnehagen i korte stunder, for eksempel for å hente noe i garderoben. I tilfelle sier du enkelt fra til barnet hva du skal gjøre og at du straks er tilbake.
 • Hvis det går greit at en av oss legger barnet, kan vi også ta opp barnet etter søvnen denne dagen. Dette er ofte en fin stund med mulighet til kontakt og nærhet. Du kan da vente en liten stund før du går inn. På den måten får barnet en positiv erfaring med å være i barnehagen sammen med oss, uten at du er til stede.
 • Du har en kort samtale med ped.leder om hvordan dagen har vært og avtaler oppmøtetid for neste dag.

Dag 5

Kontaktpersonene tar det meste av ansvaret for barnet, men du er til stede i barnehagen

 • Du og barnet blir tatt imot av oss ansatte og planen for dagen gjennomgås. Still spørsmål ved behov.
 • Din rolle på dag 5 er å representere trygghet for barnet og vise barnet at du synes det er positivt at barnet har kontakt med andre barn og oss. Hvis barnet trenger deg, gir du barnet hjelp og støtte. Mange små barn trenger for eksempel støtte til å leke med andre barn.
 • Du fortsetter å holde deg noe i bakgrunnen også denne dagen, slik at barnet oppmuntres til å ha mest mulig kontakt med personalet og andre barn. Men barnet skal vite hvor du er.
 • Vi er tett på barnet og jobber for å etablere positivt samspill i alle typer situasjoner. Vi tar i utgangspunkt ansvar for alle rutiner med barnet denne dagen. Du kan vente enda litt lenger før du går inn etter at barnet er tatt opp fra søvn, hvis det gikk bra for barnet på dag 4. Vi kan for eksempel avtale at vi sender deg en melding når du skal komme tilbake.
 • Hvis vi er enige om at det er OK for barnet, kan du forlate barnehagen en liten stund (cirka 15-20 minutter) på ettermiddagen denne dagen. I tilfelle avtaler du med oss hvordan vi skal gjennomføre avskjeden og når du skal komme tilbake.
 • På slutten av dagen drøfter vi tilvenningsprosessen og avtaler hvordan bringe- og hente-situasjonen neste dag skal gjennomføres, slikt at dette blir best mulig for barnet.
Den første tiden uten foreldre i barnehagen

Noen barn trenger mer

Barn er forskjellige, og noen vil trenge mer enn 5 tilvenningsdager før de er klare for å være i barnehagen uten foreldre. Hvis du mener ditt barn trenger flere tilvenningsdager, ta dette opp med en av kontaktpersonene. Barnehagen vil da tilpasse seg dette.

Lytt også til det kontaktpersonene sier, hvis de mener barnet trenger at en av dere er der flere dager.

God start og slutt på barnehagedagen

I løpet av tilvenningsdagene har vi snakket om hvordan bringesituasjonen om morgenen og henting om ettermiddagen bør gjennomføres. Barnet vil trenge at vi samarbeider godt i disse situasjonene, slik at barnehagedagen får en god start og slutt. Relativt faste rutiner, for eksempel for hva dere skal gjøre når dere kommer til barnehagen om morgenen og hvordan dere skal si adjø til barnet, fungerer generelt best for små barn, men det er også viktig å ta hensyn til barnets dagsform.

Mange små barn protesterer eller blir lei seg når foreldrene går fra dem om morgenen, noe foreldre flest opplever som vanskelig. Men selv om barna kan gråte når dere foreldre går, er de ofte raskt i gang med lek eller utforskning en stund etterpå. Be de ansatte fortelle dere hvordan barnet pleier å være og hva hun/han pleier å gjøre etter at dere har gått, slik at dere blir trygge på at barnet får den støtten som trengs. Si fra til kontaktpersonene hvis dere føler på usikkerhet rundt bringesituasjonen om morgenen.

Ved henting skal barnehagedagen avsluttes på en god måte. Noen barn kommer løpende mot foreldrene, andre ser knapt opp fra leken de holder på med, mens atter andre kan begynne å gråte eller vise frustrasjon. Vis uansett at du er glad for å se barnet igjen, snakk med ansatte om hvordan dagen har vært og hjelp barnet med å si adjø til oss ansatte og de andre barna.

Korte dager og rolige ettermiddager

De fleste små barn blir slitne den første tiden i barnehagen. Det er mange nye inntrykk å ta inn og barna vil kjenne på savn av dere foreldre. Noen barn blir mer klengete, sutrete eller frustrerte etter barnehagedagen. Noen vil også streve med mat og søvn fordi det er så mange nye inntrykk å fordøye. Alt dette handler om at barnet bruker mye energi på å bearbeide og forstå den nye livssituasjonen sin. Hvis det er mulig for dere, er det derfor en fordel om barnet kan ha kortere dager i barnehagen i starten. Det vil gjøre overgangen fra hjem til barnehage smidigere for barnet. 

Det anbefales videre at tiden på ettermiddagen i så stor grad som mulig tilrettelegges for samvær med barnet. Det kan gjerne handle om å ta barnet med på oppgaver som matlaging og rydding, men pass på at det også blir tid til kos og nærhet. Barnet trenger å få roe seg ned sammen med dere etter en dag med mange opplevelser og inntrykk. Små barnehagebarn trenger videre gode kveldsrutiner og en fast leggetid, slik at dagen får en rolig avslutning og de får nok søvn. Snakk med pedagogisk leder/andre ansatte eller helsesykepleier hvis dere trenger råd om kveldsrutiner og søvn, det er vanlige problemer i småbarnsalderen og de forsterkes ofte i forbindelse med barnehagestarten.

Ta kontakt ved behov

Hvis dere foreldre kjenner på usikkerhet eller får nye spørsmål etter at selve tilvenningsperioden er over, be om en samtale med pedagogisk leder.

Pedagogisk leder: Trude Brandtzæg, 41 23 72 76

Skroll til toppen