pen, coulours, child-4407458.jpg

VEDTEKTER FOR LYKKE LITEN BARNEHAGE

Barnehagens eierforhold

Lykke Liten Familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-5 år.

Barnehagen er primært for barn mellom 0-3 år.

Eierform

Eier er selvstendig næringsdrivende

Eiers navn: Trude Brandtzæg

Adresse: Einar Solstads vei 31, 7715 Steinkjer

Tlf: 41 23 72 76

E-post: lykkeliten.bhg@hotmail.com

Eier har pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen.

Formål

Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om Barnehager §1:

“Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings-og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.”

Bemanning

Eier av barnehagen er utdannet barnehagelærer og fungerer som styrer, pedagogisk leder og veileder for barnehagens ansatte. Det er ansatt to assistenter.

Alle ansatte skal delta på førstehjelpskurs. Foreldre vil også få tilbud om å delta på førstehjelpskurset.

Samarbeidsutvalg

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. Lov om Barnehager §4 med forskrifter). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Det består av foreldre, ansatte og eier.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldrene som har barn i barnehagen. Foreldrerådet skal bidra til at både samarbeidet og miljøet i barnehagen blir godt. Det skal også fremme saker som er av felles interesse for foreldrene. Ved avstemming i saker gis det en stemme for hvert barn.

Opptak

Søknaden skrives på eget elektronisk skjema til kommunen. Ved hovedopptak tildeles barnehageplassen vanligvis fra 01.08.

Kriterier for opptak:

-søsken prioriteres

-barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern.

-den totale situasjon for hver enkelt barn/familie. Slik som helse, forsørgerforhold, kontakt-og lekemuligheter, bo og trafikkforhold.

-ta hensyn til gruppesammensetning med tanke på alder, kjønn og forskjellig bakgrunn i oppvekstmiljø og utvikling.

Barnehageåret går fra 1.august til 31.juli.

Oppsigelse

Tildelt plass gjelder til den blir sagt opp. Oppsigelse av plass må skje skriftlig og med to måneders varsel fra den 1.hver måned. Det betales ut oppsigelsestiden.

Foreldrebetaling

-fastsettes av eier i barnehagen for ett år av gangen, i h.h.t kommunens satser.

-betaling skjer den 12. i hver måned.

-betalingen omfatter ikke innkjøp av bleier og våtservietter.

-det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri, og barnehagen har ferie denne mnd.

-velger foreldre å ta barnet ut av barnehagen for en periode (eks. ferie) gis det ikke refusjon for disse dagene.

-ved mislighold av foreldrebetaling har barnehagen rett til å si opp plassen.

-ved sammenhengende sykefravær over 14 dager betales ½ bhg.betaling, og ved sammenhengende sykefravær over en måned opphører betalingen for den tid sykdommen varer.

Søskenmoderasjon: 30% for barn 2 og 50% for barn 3.

Kostpenger: Kommer i tillegg til foreldrebetalingen og skal dekke utgifter barnehagen har

til mat og drikke.

Åpningstider/ferier/planleggingsdager

Barnehagens åpningstid er mandag til fredag kl.07.30-16.30.

Barnehagen er stengt:

-juli måned

-fra og med lille julaften og hele romjula og nyttårsaften

-mandag, tirsdag og onsdag før påske

-personalets kurs og planleggingsdager (5 dager)

-andre offentlige høytidsdager

Vikarordning

Det er tilsluttet faste vikarer ved sykdom eller annet fravær.

Politiattest

Alle ansatte og vikarer i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest.

Taushetsplikt

Barnehagen skal i h.h.t Lov om Barnehager §20-23 overholde taushetsplikten. Både eier, ansatte og foreldre er underlagt taushetsplikt omkring barnehagens “indre liv”.

Forsikring

Barnehagen har en kollektiv ulykkesforsikring som gjelder i barnehagens åpningstid. De ansatte er forsikret i arbeidstiden av arbeidsgiver i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.

Årsplan

Årsplanen for den pedagogiske delen av familiebarnehagen utarbeides for ett år av gangen. Årsplanen tilpasses barnas alder og lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for Barnehagen.

Årsplanen skal godkjennes av samarbeidsutvalget og gis til foreldrerådet.

Utenom den veiledende årsplan, vil det bli gitt ut en mer detaljert periodeplan for den gjeldende måned/uke.

Internkontroll

Rutiner for internkontroll har som formål å fremme helse, miljø og sikkerhet i barnehagen. Viser til barnehagens dokumentasjon på internkontroll. IK-arbeidet skal ta vare på både barnas og de voksnes hverdag når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Barnehagen har utarbeidet en HMS-perm som ligger i barnehagen.

Skroll til toppen